SAMUTBILDNING

LÄR DIG GRUNDERNA INOM ARBETSMILJÖ

SAM - SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

samutbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete, förkortat SAM, definieras av Arbetsmiljöverket som arbetet med ”att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” Här berättar vi mer om vad det innebär, vem som är ansvarig för den och vad du får lära dig under en utbildning.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att kontinuerligt arbeta med att säkerställa en tillfredsställande psykologisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla arbetsgivare är enligt lagen skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett om de har en eller flera tusen anställda. Det gäller alltså även om du är egenföretagare och även om du har inhyrd personal. Grundkraven för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns att hitta i Arbetsmiljölagen medan mer detaljerade krav återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1.


Genomförande och uppföljning

Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka verksamheten, bedöma vilka risker som finns, se till att åtgärda dem och följa upp åtgärderna för att säkerställa att risken för olyckor eller ohälsa minimeras. För att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett effektivt sätt behövs det dokumentation. Enligt lag ska alla företag skriftligt dokumentera handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för hur riskfyllda arbetsuppgifter ska utföras.


Arbetsmiljöpolicy

Alla företag med anställd personal måste även ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver vilken arbetsmiljö som företaget vill uppnå. Finns det inte tillräcklig kompetens inom verksamheten för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, är arbetsgivaren skyldig att anlita extern hjälp utifrån. Det kan exempelvis vara ett företag från företagshälsovården, en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering, eller en annan liknande resurs.


Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

För företag med tio anställda eller fler krävs det mer utförlig dokumentation. Då måste företaget även sammanställa skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicyn tillsammans med rutiner, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och årlig avstämning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

 

Vem ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och svarar för att systematiskt undersöka, genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Även om arbetsgivaren har huvudansvaret får arbetsuppgifter relaterade till arbetsmiljön delegeras vidare till chefer eller andra anställda i organisationen. Då krävs att dessa personer har befogenheter, resurser och tillräckliga kunskaper inom arbetsmiljö.


Chefer och arbetsledare har ansvar för att känna till de arbetsmiljöregler som gäller för arbetsplatsen och ansvarar för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.

Arbetstagaren själv ansvarar för att delta i arbetet med att förbättra arbetsmiljön genom att rapportera risker i verksamheten, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på åtgärder som genomförts. Som arbetstagare är man skyldig att följa föreskrifter och arbetsgivarens rutiner och policy.


Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, är med i planeringen, genomförandet och bevakningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och arbetar för att främja ett gott samarbete i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare och arbetstagare. Alla företag med minst fem anställda ska utse ett skyddsombud.


Utbildningstips

Här hittar ni en utbildning i SAM för chefer och skyddsombud där du får kunskap om de krav som ställs, hur ditt ansvar ser ut och hur du praktiskt kan hantera olika utmaningar i vardagen. För en trygg och säker arbetsmiljö och en positiv arbetsplats för alla.

Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagarna har de kunskaper som krävs och en SAMUTBILDNING kan vara en bra grund att stå på. Däremot så behöver chefer och skyddsombud oftast djupare arbetsmiljökunskaper så andra lämpliga utbildningar kan t.ex. vara:

Utbildning för BAS P

Utbildning för BAS U

Utbildning i BAM - Bättre Arbetsmiljö

ADR utbildning

Vi erbjuder också ett flertal arbetsmiljöutbildningar online


Det är svårt att säga vilka utbildningar en chef eller ett skyddsombud ska gå då det måsta anpasssas efter bransch och arbetsuppgifter. Arbetar man t.ex. i elbranschen så kan nedan utbildningar vara viktiga:

Utbildning Instruerad Person

Utbildning Fackkunnig Repetition

Utbildning ELBAM

 

Arbetar man på väg kan utbildningen Arbete på Väg vara en viktig kravutbildning.


Vem bör gå en SAM-utbildning?

– En utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bör genomföras av chefer och arbetsledare, gärna tillsammans med sina skyddsombud. På så vis får ni samma kunskapsplattform och metodkunskap som gör att ni lättare kan kommunicera samt kontinuerligt planera och följa upp arbetsmiljöarbetet.


Andra Arbetsmiljöutbildningar


Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) ställer krav på utbildning och kompetens hos chefer, arbetsledare, skyddsombud samt även övriga arbetstagare. Vilka arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar som krävs skiljer sig naturligtvis mycket åt beroende på vilken bransch man verkar i.

 

Grundutbildning arbetsmiljö

Den stora grundutbildningen i arbetsmiljö, som även är den mest populära arbetsmiljöutbildningen (runt 1,6 miljoner människor har gått den) är BAM – Bättre Arbetsmiljö. En arbetsmiljöutbildning som är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och ska spegla parternas gemensamma syn på vad som kan räknas som en grund att bygga vidare ifrån.

 

Utbildning elavtalen och Elsäkerhetsanvisningarna

Vissa branscher, som t.ex. elbranschen har en egen BAM- utbildning som kallas för ELBAM eller Bättre Arbetsmiljö EL och enligt Installationsavtalet 2020 - 2023 ska den ges till skyddsombud och ledamöter i skyddskommittéer. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador vilket innebär att denna utbildning också lämpar sig för dem.

Andra viktiga utbildningarna enligt Elsäkerhetsanvisningarna är Instruerad Person, Fackkunnig Repetition, Kontroll före Idrifttagning och Skötsel av Elektriska Anläggningar.

 

Utbildning SAM

För de som behöver arbetsmiljökunskaper för att t.ex. kunna arbeta med ledningssystemet för arbetsmiljö, företagets SAM, så kan det även räcka med en utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete en utbildning i SAM.

 

Utbildning OSA

En av de viktigare föreskrifterna som Arbetsmiljöverket gett ut är föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 som behandlar tre olika områden, arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning. Hög arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning är några orsaker till stress, utmattning och psykisk ohälsa och är ett prioriterat område då brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan leda och leder till stort lidande för individen samt kostar företaget och samhället enorma belopp.

 

Utbildning Skyddsombud

Skyddsombud har en viktig roll att fylla för att se till att arbetsgivaren bedriver ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och det finns skyddsombudsutbildningar som fördjupar sig skyddsombudens uppdrag.

 

Utbildning Byggherre, BAS P och BAS U

Det finns flera roller i arbetsmiljölagstiftningen med arbetsmiljöansvar, byggherren, BAS P och BAS U är några och de behöver också adekvat utbildning såsom en basutbildning som är en grundutbildning för BAS. BAS:en eller byggarbetsmiljösamordnaren som det egentligen heter utses av byggherren och det ska finnas två sådana, en för planering och projekteringsfasen och en för utförandefasen. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för en bas är att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP) och vad en arbetsmiljöplan är för något, vad den ska innehålla osv. lär man sig på en basutbildning. För att byggherren ska veta vilka krav den ska ställa på BAS P och BAS U samt då byggherren har ett back-up ansvar för byggarbetsmiljösamordnarnas arbete så rekommenderas även att byggherrar går en BAS p och BAS U- utbildning.

 

Arbete på Väg

Arbetar man vid väg så brukar det krävas att man har utbildningen Arbete på Väg (APV) eller Säkerhet på Väg som den också kan kallas. Tidigare gick man vanligtvis Arbete på Väg 1 och 2 vilket ger en rätt att arbeta på väg, framköra fordon och utrusta dessa med olika vägmärken, de utbildningarna heter numer Arbete på Väg 1.1, 1.2, 1.3 och brukar läsas tillsammans som en Arbete på Väg kurs.

 

Övriga arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar

Ska man transportera farligt gods krävs ADR-utbildning vilket är en kravutbildning, jobbar man med motorkap så krävs det att arbetsgivaren utbildar i hantering av dessa verktyg. Så en motorkapsutbildning kan vara en kravutbildning utifrån de arbetsuppgifter man har.

Arbete på hög höjd kräver att man har fallskyddsutbildning då det finns många risker med detta. Att falla är den vanligaste orsaken till allvarliga olyckor samt dödsfall på arbetsplatsen så en utbildning i fallskydd är väl investerade pengar. Arbetar man med skylift så behöver man som arbetsgivare naturligtvis se till att personalen har fått den utbildning och information som krävs för detta och en lämplig skyliftutbildning brukar vara ett minimikrav. Att arbeta från skylift kräver också att arbetsgivaren utfärdar körtillstånd för skylift.

Arbetsgivaren ska se till att Första Hjälpen kan ges så förutom att det ska finnas utrustning för detta så behöver personal utbildas. Utbildning i Första Hjälpen eller utbildning i L-ABC är sådant som arbetsgivaren bör säkerställa genomförs med jämna intervaller.

Många av dessa säkerhets- och arbetsmiljöutbildningar går alldeles utmärkt att gå som distansutbildning eller som onlineutbildning där kunskaperna inhämtas via självstudier och streamade videoklipp.

 

Ledarskapsutbildning

Trivsel, stöd, handledning m.m. är sådant som är viktigt för en bra arbetsmiljö och detta ställer höga krav på ledare och chefer så därför bör dessa utbildas. En lämplig ledarskapsutbildning är t.ex. Ny Som Chef. Är man inte chef men leder andra kan utbildningen Att Leda Andra Utan Att Vara Chef ge en de verktyg man behöver.

utbildning sam

Kontakta oss